Logo firmy Human Biome Institute
Klauzula Informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

HUMAN BIOME INSTITUTE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000947651, NIP: 5833384760, REGON: 385273550, kapitał zakładowy 105 100,00 zł

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@human-biome.com. Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać ze wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek poddania Pani/Pana ocenie możliwości oddania przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej oraz kontaktu z Panią/Panem w tej sprawie, tj. w przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie mógł ocenić czy możliwe jest oddanie przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, nr PESEL, adres korespondencyjny art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej dane o Pani/Pana stanie zdrowia, w szczególności dane o: przebytych chorobach i leczeniu, nałogach, przebytych zabiegach, w tym zabiegach chirurgicznych i akupunktury (np. piercing czy wykonanie tatuażu), przyjmowanych lekarstwach art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych szczególnych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, nr PESEL, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
rozpoznawanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu dobrych relacji z dawcami oraz podnoszenia jakości świadczonych usług
analizy, badanie rynku i opinii imię, nazwisko, nr PESEL, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług, dokonywaniu oceny świadczonych usług i potrzeb rynku.
statystyka płeć, wiek, wskaźnik BMI art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu statystyk w celu poprawy jakości świadczonych usług

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

  • wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • do upływu przedawnienia roszczeń określonych przepisami kodeksu cywilnego bądź przepisami szczególnymi;
  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).
Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe zostaną poddane anonimizacji co uniemożliwi identyfikację osoby fizycznej i przetwarzane będą w celach statystycznych, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, laboratoria analityczne, przychodnie POZ, kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, analityczne, zarządzania dokumentacją, dochodzenia należności.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i które wywołałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w istotny sposób wpływałyby na Panią/Pana.

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

9. Czy może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@human-biome.com.

10. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/